SK | EN | DE | IT

NÁŠ TÍM


Pri výbere pracovníkov pre našu firmu kladieme dôraz na odbornú pripravenosť a bezúhonnosť .

Všetci pracovníci sú pravidelne školení o dodržiavaní predpisov BOZP a PO pri práci, o optimálnom využití strojového parku a čistiacich prostriedkov.
V pravidelnej perióde ich školíme v komunikácii a vystupovaní voči zákazníkom.

V pravidelných , ale i nepravidelných periódach, sú vykonávané kontroly riadiacimi pracovníkmi a ich výsledky sú pravidelne vyhodnocované so zákazníkom.

Všetky údaje sú zdokumentované a následne vyhodnocované.
Pravidelne je vyhodnocovaná odozva pracovníkov voči firme, získané poznatky a pripomienky sa prejavujú v optimalizovaní pracovných podmienok.